Terms & Conditions


Privacy Policy - ENG

YourTibiaGold is a platform where you can order Tibia products, example. Tibia Coins Game Codes

1. The administrator of personal data on the website YourTibiaGold.com is: Wirtualprog Dawid Hajduczenia, Tygrysia 25, 15-509 Sobolewo, NIP: 9662044550, Regon: 200418236, contact e-mail: support@yourtibiagold.com
2. Personal data is processed on the basis of the consent expressed by the User and in cases where the law authorizes the Administrator to process personal data on the basis of legal provisions or to implement the contract concluded between the parties.
3. The data provided by the customer is processed for the purpose resulting from the function of a specific form, example to create order form, or contact form.
4. YourTibiaGold.com do not transfer any data to third parties, expection payment providers.
5. Users have the right of access to their personal data being processed by YourTibiaGold.com. With any question about data proccesing please contact us at support@yourtibiagold.com
6. Prices are in a Polish Zloty (PLN) currency - possible to change currency upon order.
7. Product (Game Code) is activated at customer Tibia Account name provided at order.
8. Product delivery can take up to 24h after payment.
9. Product (Game Code) can be activated at Tibia website at customer account.
10. To order is requried to have internet connection and webbrowser.

Complaints

1. Complaints please send at support@yourtibiagold.com, for each complaint might take up to 7 days for a respond by a seller.
2. For a complaints and questions about order it is possible to contact us also directly on Live Chat on website
 

GDPR (RODO)

1. YourTibiaGold.com processes and uses personal data such as first, last name, home adress, email adress, IP address, browser version, access time, country, reffer site on which user agree doing order via website.
2. YourTibiaGold.com do not transfer any data to third parties, expection payment providers.
3. Users have the right of access to their personal data being processed by YourTibiaGold.com. For more questions regarding personal data and of processing of their personal data please contact Dawid at YourTibiaGold.com email support@yourtibiagold.com.
 

Refunds

1. You have 14 days after receiving your order to contact us to ask about refund.
2. To get a refund, please contact us at support@yourtibiagold.com or at contact tag on website, in some cases, and type of product refund might be not accepted.
3. Refunds will be done only with same payment method which was used for an order.


Acceptance of the regulations and legal basis for data processing


The customer agrees that the store owner will process his personal data in accordance with the Act of August 20, 1997 on the protection of personal data (Journal of Laws of 2002, No. 101, item 926, as amended), for the order fulfillment process. The customer has the right to access and correct their personal data. The data is transferred via email, in order to obtain the collected data by the customer, the customer is asked to contact us via the email provided during the order.

 

Polityka prywatności - PL

YourTibiaGold to platforma, na której możesz zamówić produkty do gry Tibia, np. Tibia Coins Game Code.
1. Administratorem danych osobowych w serwisie YourTibiaGold.com jest: Wirtualprog Dawid Hajduczenia, Tygrysia 25, 15-509 Sobolewo, NIP: 9662044550, Regon: 200418236, kontakt e-mail: support@yourtibiagold.com
2. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
3. Dane podane przez klienta są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. W celu utworzenia formularza zamówienia, czy formularza kontaktowego.
4. YourTibiaGold.com nie przekazuje żadnych danych osobom trzecim, oprócz dostawcom płatności.
5. Użytkownicy mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, które są przetwarzane przez YourTibiaGold.com. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych prosimy o kontakt pod adresem support@yourtibiagold.com
6. Ceny wyrażone są w złotych polskich (PLN).
7. Produkt (Kod do Gry) jest aktywowany na Tibia Account name podany w zamówieniu.
8. Dostawa produktu może zająć do 48h po dokonaniu płatności.
9. Produkt (kod do gry) można aktywować na stronie Tibii na koncie klienta.
10. Do zamówienia wymagane jest połączenie internetowe i przeglądarka internetowa.


Reklamacje


1. Reklamacje prosimy kierować na adres support@yourtibiagold.com, każda reklamacja będzie rozpatrzona do 7 dni przez sprzedawce.
2. W przypadku reklamacji i pytań dotyczących zamówienia możliwy jest również bezpośredni kontakt poprzez live chat na stronie internetowej.

RODO (RODO)

1. YourTibiaGold.com przetwarza i wykorzystuje dane osobowe, takie jak imię, nazwisko, adres domowy, adres e-mail, adres IP, wersja przeglądarki, czas dostępu, kraj, strona referencyjna, na której użytkownik wyraża zgodę na składanie zamówienia za pośrednictwem strony internetowej.
2. YourTibiaGold.com nie przekazuje żadnych danych osobom trzecim, oprócz dostawcom płatności.
3. Użytkownicy mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, które są przetwarzane przez YourTibiaGold.com. W przypadku dalszych pytań dotyczących danych osobowych i przetwarzania ich danych osobowych prosimy o kontakt z Dawid Hajduczenia pod adresem YourTibiaGold.com lub mailowo pod adresem support@yourtibiagold.com. W przypadku odwołania przez klienta oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych, Klient nie może składać zamówienia na stronie yourtibiagold.com.

Zwroty

1. Przysługuje 14 dni od otrzymania zamówienia na skontaktowanie się z nami w celu uzyskania zwrotu kosztów.
2. Aby otrzymać zwrot pieniędzy, skontaktuj się z nami pod adresem support@yourtibiagold.com lub po kliknięciu w zakładkę contact na stronie internetowej, w niektórych przypadkach, zwrotu produktu / środków może nie zostać zaakceptowany.
3. Zwroty płatności będą dokonywane przy użyciu tej samej metody płatności, której użyto przy zamówieniu.

 


Akceptacja regulaminu i podstawa prawna przetwarzania danych


Klient wyraża zgodę, aby właściciel sklepu przetwarzał jego dane osobowe zgodne z ustawą z dnia 20 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.), niezbędą dla procesu realizacji zamówienia. Klient ma prawo do wglądu i poprawienia swoich danych osobowych. Dane są przekazywane poprzez email, w celu uzyskania gromadzonych danych przez klienta, klient proszony jest o kontakt poprzez email podany podczas zamówienia.WhatsApp